Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit (hoofdstuk 10)

© 2012 Planned Parenthood Action Fund

Lees nu hoofdstuk 10 van ‘Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit’, door Frank Roels op onderstaande link:

Hoofdstuk 10
X-De waarde van vrijheid

Advertenties

27 reacties

Opgeslagen onder Ethiek, Frank Roels

27 Reacties op “Een moraal zonder god. Ethiek van de complexe actualiteit (hoofdstuk 10)

 1. Frank

  IMF, FINANCIÊLE SECTOR, WELKE BELANGEN, BESLUITVORMINGf:
  “Een door de VN ingestelde commissie van gezaghebbende experts (de Stiglitz Commissie) pleitte voor meer stemrecht voor arme landen en voor méér aandacht van het IMF voor economische groei en werkgelegenheid, en niet alleen voor monetaire zaken zoals beteugeling van inflatie (United Nations 2009). Deze commissie wil ook dat er een wereldwijde economische coördinerende raad (Global Economic Coordination Council) komt, ondersteund door deskundigen. Dit zou een soort Economische Veiligheidsraad moeten zijn, onderdeel van de VN, waarin alle landen vertegenwoordigers kunnen kiezen. Zo’n Raad zou een stuk democratischer zijn dan het IMF of ook de G20. Bovendien zou deze Raad niet alleen zeggenschap moeten krijgen over IMF en Wereldbank, maar ook over de Wereld Handels Organisatie – die nu niet onder het VN systeem valt.
  Dezelfde Commissie Stiglitz deed nog meer belangwekkende voorstellen. Er zou een wereldwijde reserve valuta moeten komen die niet de dollar is maar eerder een “mandje” van valuta, zodat de wereld niet zo afhankelijk is van het economisch beleid van één land. Ook zou er een onafhankelijke instantie moeten komen in het geval dat landen failliet dreigen te gaan. Het IMF is daarvoor niet geschikt: het is zelf crediteur en het is niet onpartijdig. Ook zouden de hoogste posities bij IMF en Wereldbank op basis van kwaliteit benoemd moeten worden en niet op basis van nationaliteit. In het bestuur van het IMF zouden niet alleen ministers van Financiën en Centrale Bank presidenten moeten meepraten maar ook ministers van ontwikkelingssamenwerking. Bij beraadslagingen in de Wereldbank zouden ook méér ministers (van werkgelegenheid, milieu, et cetera) betrokken moeten zijn. De Commissie vindt ook dat de allocatie van hulp door de Wereldbank niet bepaald zou moeten worden op grond van de nu gebruikte “goed bestuur” criteria, omdat hierin nog steeds eenzijdig marktgericht beleid doorklinkt.
  Vooralsnog lijken echter de machtigste landen nog niet bereid hun privileges op te geven (nota van FR: de dollarlanden). De besluitvormingsstructuren zijn in het voordeel van de rijkste landen en vooral ook van de grote (financiële) ondernemingen in die landen.
  Een andere studie analyseerde het effect van de door het IMF gevraagde overheidsbezuinigingen op economische groei. Het bleek dat het IMF in 2010 systematisch de groei te hoog inschatte bij de 28 landen waar het Fonds in dat jaar actief was. In feite bleek een vermindering van de overheidsuitgaven met 1% meestal tot minstens zo’n grote daling van het BBP te leiden.(71) Met andere woorden, het pro-cyclische beleid was schadelijker dan men dacht.
  De discussies over het beleid dat Griekenland zou moeten voeren, lijken deze bevindingen te bevestigen. Binnen de troika (Europese Centrale Bank, Europese Commissie en IMF) die met Griekenland onderhandelt, lijkt het IMF nu het meest flexibel ten opzichte van Griekenland. En Mevrouw Lagarde heeft al vaak laten weten dat Europa, en dan vooral de Noordelijke landen, te hard aan het bezuinigen is. Maar tegelijk laat Griekenland zien dat de troika ook maatregelen eist die verder gaan dan het op orde brengen van de staatsfinanciën. Zo moet ook het ontslagrecht worden versoepeld, en moet het land de economie versneld liberaliseren, bij voorbeeld in detailhandel, toerisme en in de brandstofmarkt.(72)
  71 Volgens een studie van Blanchard en Leigh, geciteerd in de Economist, 27 oktober 2012, p. 66.
  Uit: Geske Dijkstra, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam: “Mondiaal bestuur en de democratische uitdaging: IMF en Wereldbank”.
  http://www.platformdse.org/wp-content/uploads/ebook-Brochure-Mondiaal-Bestuur.pdf

 2. Gerechtvaardigde opstand, geweld, het voorbeeld van Hamas (blz 44-45).
  Een recente morele verdediging van de Palestijnse raketten: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/11/24/gaza-wat-was-verkeerd-aan-palestijnse-raketten

 3. BIG BROTHER IS WATCHING:
  Prof Saskia Sassen, Columbia University New York, en ook eredoctor U.Gent:
  “Surveillance is one of the issues I’ve been working on recently, but this is not small-scale surveillance such as CCTV cameras or traffic cameras – which, to me, is relatively fine if it helps prevent crime or killing cyclists. I am concerned about something very different: a transnational system of surveillance which spans several countries.
  The United States is the most extreme of these countries and is setting the norm for this system. Over the last ten years, as part of the war on terror, the United States has developed a surveillance system that consists of over 10,000 massive buildings that store a vast technical apparatus for surveillance and gathering data about people and organisations. It employs almost a million people with top level secret clearance, including at least 260,000 private firms. These firms hire foreign talent, which is one part of this that I find particularly interesting because it completely transnationalises and denationalises this world of top secret clearance.
  Now what is the logic behind this? The logic is that for our security – and by this we really mean to prevent terrorist attacks – every citizen has to be considered, by the logic of that system, a suspect. And all of this surveillance exists simply to get at the handful of individuals within a given year who could actually be terrorists. This raises two issues. First, in this kind of system, who are we the citizens? Are we the new colonials? Do we have to be monitored and taught how to be civilised? Second, we have this huge surveillance superstructure to get at a few individuals who are real threats, and then we still have what happened in Boston. They now have a massive amount of data that they’ve collected on everybody; yet at the same time they’re not doing intelligence in the old fashioned way. So the key issue is who really benefits from this? The answer is the corporations who are involved in making and upgrading this technological apparatus”.
  Saskia Sassen is Robert S. Lynd Professor of Sociology at Columbia University. She also was a Centennial Visiting Professor at the London School of Economics, and has just returned as a Research Fellow in Destin. Her publications include Cities in a World Economy (4th ed, Sage 2011), Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages (Princeton University Press 2008), A Sociology of Globalization (W.W.Norton 2007), and The Global City (2001, 2nd ed).
  http://www.social-europe.eu/2013/05/the-problem-is-not-eurozone-discipline-but-the-financialisation-of-everything/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+social-europe%2FwmyH+%28Social+Europe+Journal%29

 4. Frank Roels

  STRIJD TEGEN TERRORISME, EN EEN CONCREET GEVAL VAN MENSENRECHTEN SCHENDING IN DE VS:
  Na 9/11 werd vervolging ingesteld tegen een advocate, wegens overtreding van het verbod tot mededelingen aan de pers. Die overtreding dateerde echter van jaren eerder, naar aanleiding van een proces begonnen in 1994. Eerst kreeg de advocate, Lynne Stewart, 2 jaar gevangenisstraf. Toen ze buitenkwam uit het gerechtsgebouw sprak ze tot de journalisten en TV, en deed wat lacherig over haar straf. Daarop kreeg ze van de beroepsrechter 10 jaar effectieve opsluiting, en schrapping van de balie, d.w.z. ze mag het beroep van advocaat niet meer uitoefenen.
  Deze maatregelen houden waarschijnlijk verband met het proces uit 1994-5: Stewart verdedigde toen een groep die plannen maakten voor aanslagen in New York. De hoofdschuldige kreeg levenslang plus 100 jaar.
  Zijn advocate Lynne Stewart is nog steeds opgesloten en is intussen 72 jaar. Het Bestuur der strafinrichtingen verbiedt interviews met haar te filmen, of geluidsopnames te maken. Voor dat verbod roept het Bestuur een “veiligheidsrisico” in. Ramsey Clark, oud-minister van Justitie, noemt dit een arbitraire handelwijze. Lynne Stewart heeft metastasen ontwikkeld van een vroegere kanker, en kreeg chemotherapie in de gevangenis. Een verzoek voor vrijlating wegens haar gezondheidstoestand wordt op de lange baan geschoven door het Bestuur van de gevangenissen. Er zijn andere voorbeelden waar dit uitstel ertoe leidde dat de zieke sterft in de gevangenis omdat het verzoek niet tijdig behandeld is. Zie uitleg en interviews o.m. met Ramsey Clark, op Democracy Now:
  http://lynnestewart.org/2013/05/17/lynne-stewart-on-democracy-now/
  http://iacenter.org/LynneStewartPetition/

 5. Frank Roels

  BRITS “GUANTANAMO” IN AFGHANISTAN: het Britse leger houdt meer dan 90 Afghanen gevangen zonder aanklacht of rechtszaak, en zonder advocaat, in hun kamp Bastion, in de provincie Helmand; sommigen tot een jaar of 14 maand. Volgens het Engels recht, en volgens de NAVO richtlijnen zouden ze moeten vrijgelaten zijn; maar niet dus. In Guantanamo Bay werden de gevangenen ook onttrokken aan het Amerikaanse recht en rechtbanken. Tot voor kort werd de Britse gevangenis geheim gehouden, zelfs voor het Britse parlement. Het Rode Kruis kon een aantal familieleden inlichten. De Britse minister van defensie zegt dat de gevangenen schuldig zijn aan de dood van Britse soldaten (wat echter nooit is bevestigd), en belooft hen over te dragen aan de Afghaanse autoriteiten. Dat is een afschuiven van verantwoordelijkheid, want mensenrechten en correcte rechtsgang zijn daar nog minder gewaarborgd. Een Afghaanse boer die was overgedragen, verklaarde nadien in zijn cel te zijn gemarteld; hij vervolgde daarover de Britse staat. Een onderzoek in opdracht van president Karzai besloot, dat martelingen “niet systematisch” gebeuren.
  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/may/30/camp-bastion-detainees-afghanistan?INTCMP=SRCH
  http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/29/british-forces-detainees-afghanistan-philip-hammond?INTCMP=SRCH

 6. Frank Roels

  GINGEN AKKOORD OM KLANTEN TE LATEN AFLUISTEREN DOOR AMERIKAANSE National Security Agency: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple.
  Dit gebeurt met het PRISM project, goedgekeurd door president Obama. Het was geheim maar lekte uit in The Washington Post. Een bijkomende spionnagebron zou binnenkort ook Dropbox worden. De internetbronnen zeggen dat ze niets wisten van PRISM, maar wel gehoor gaven aan bevelen van de overheid.
  Het systeem is juridisch onderbouwd, zegt het WitteHuis (uiteraard is het dat!).
  Ook de Britse afluisterdienst, GCHQ, zou gebruik maken van de Amerikaanse data- verzameling over Britten, en dit reeds sedert 2010 (krant The Guardian). De bevoegde Britse parlementaire commissie was niet ingelicht.
  http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/prism-collection-documents/
  Verder nieuws en commentaren:
  http://www.guardian.co.uk/technology/2013/jun/07/prism-gchq-access-covert-operation
  U heeft niets te verbergen, zegt u? Maar u weet niet welke conclusies de spionnen trekken, en welke acties ze ondernemen.

 7. Frank Roels

  EUROPEES PRIVACY WETSVOORSTEL: er bestaat geen wet die gegevens van Europese burgers beschermt tegen het buitenland; Amerikaanse organisaties zijn enkel gebonden aan Amerikaanse wetten.
  Een Europese wet die wèl bescherming zou bieden, zal niet gemakkelijk tot stand komen, volgens een woordvoerder van de Europese EDPS, die de toepassing van de privacy wetgeving moet controleren. Een voorstel ligt ter tafel om burgers beter IN TE LICHTEN (dus niet af te schermen!). Onrechtmatige of onjuiste internetgegevens zouden kunnen gewist worden. Maar Amerikaanse bedrijven (facebook, Google…) zijn hiertegen omdat het hun inkomsten uit advertenties zou bedreigen. Ze zullen volop lobbyen in Brussel om de voorstellen te beïnvloeden (De Tijd 8/6).

 8. VAKBONDSRECHTEN WERELDWIJD GESCHONDEN, ook in België
  IVV RAPPORT
  Ondanks het bestaan van wettelijke instrumenten worden de rechten van vakbonden en hun militanten wereldwijd geschonden.
  Het Internationaal Vakverbond (IVV), de internationale koepel van vakbonden, stelt eens te meer vast dat de rechten van vakbonden en hun militanten geschonden worden, ondanks het bestaan van internationale wettelijke instrumenten die de vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen beschermen en promoten. Vakbonden worden aangevallen terwijl ze de rechten en belangen van werknemers verdedigen. Vakbondsmensen bekopen hun engagement met hun eigen job, soms zelfs met hun vrijheid en hun leven.
  Sinds 2006 verzamelt het IVV gegevens over het wereldwijd respecteren/schenden van vakbondsrechten. Jaarlijks publiceert het IVV een rapport met de bevindingen ter zake voor maar liefst 87 landen. Dit jaar focust men op landen waar het bestaan van de vakbonden en de democratie onder zeer zware druk staat: Myanmar, Bahrein, Fiji, Guatemala, Swaziland, Zimbabwe and Georgië.
  In meer dan de helft van alle geanalyseerde landen worden werknemers ontslagen of gediscrimineerd omdat ze lid zijn van de vakbond. Het IVV-rapport belicht ook hoe in 24 landen vakbondsleden het slachtoffer zijn van geweld. Zo werden in Colombia 18 vakbondsmensen vermoord in 2012, en voor dit jaar staat de lugubere teller al 4. Twee werknemers in Sierra Leone werden in januari 2013 vermoord door de politie terwijl ze een protesteerden voor betere werkomstandigheden in de mijnen. Verder lezen we in het rapport dat in 28 landen werknemers worden gearresteerd en opgesloten omwille van hun vakbondslidmaatschap en vakbondsactiviteiten. In Turkije bijvoorbeeld zitten 91 leden van de vakbond KESK achter de tralies.
  Maar ook dichter bij huis worden vakbondsrechten geschonden. In landen als Portugal, Griekenland, Roemenië, Spanje en Italië is het recht op collectief onderhandelen zwaar verzwakt.
  In eigen land
  Gelukkig gaat het bij ons niet om levensbedreigende zaken, maar ook in België werden de voorbije maanden verscheidene syndicale rechten overtreden.
  Het IVV-rapport wijst er op dat de regering de vakbonden niet heeft geraadpleegd bij belangrijke wijzigingen aan het pensioenstelsel en de werkloosheid. Pas na een algemene staking werden consultaties georganiseerd, aldus het IVV.
  Daarnaast stipt het IVV de beperkingen aan die worden ondervonden bij het opzetten van stakersposten. Uitspraken daaromtrent van rechtbanken schenden het stakingsrecht. Ook het recht om vakbondsactiviteiten te organiseren is geschonden: bij Arcelor Mittal in Luik werden verborgen camera’s gebruikt om te spioneren bij vakbondsvergaderingen.
  Het IVV duidt ook op de inmenging van de overheden bij werkonderbrekingen, zoals het uitreiken van gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) om vakbondsacties te beperken. Zo werden in oktober 2012 twintig vakbondsmensen verplicht om te stoppen met pamfletten uit te delen voor een supermarkt in Antwerpen na waarschuwingen met dergelijke sancties (ABVV, 13 juni 2013)
  Persbericht IVV: http://www.ituc-csi.org/new-ituc-report-on-violations-of?lang=en
  IVV-rapport:
  http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/survey_ra_2013_eng_final.pdf

 9. BANKEN ZIJN DE WINNAARS
  Wanneer de bestemming wordt uitgepluisd van de miljarden die aan Griekenland werden geleend, blijkt dat het grootste deel terecht is gekomen in de financiële sector (tegelijk werd een groot deel van de Griekse bevolking op korte tijd tot werkloosheid en armoede veroordeeld, en werden de overheidsinstellingen verkwanseld aan beleggingsfondsen). Deze gang van zaken bevestigt nogmaals de plannen van de banksector zoals beschreven door prof Quickley (blz 69) en Michael Parenti (blz. 73-74).
  http://www.france.attac.org/articles/plans-de-sauvetage-de-la-grece-77-des-fonds-sont-alles-la-finance
  http://www.attac.at/uploads/media/backgroundmaterial_bailout_english.pdf

 10. (blz 42 ev): TWEEDE, GEHEIME MILITAIRE INLICHTINGENDIENST IN BELGIË
  Min. van Defensie Pieter De Crem (CD&V) richtte een bijkomende inlichtingendienst op, ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target, Acquisition, Reconnaissance), die echter niet onderworpen is aan parlementaire controle door Comité I. Dit Comité is wel bevoegd voor ADIV, de militaire inlichtingendienst (Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid), en de Staatsveiligheid. Echter ook de bevoegdheden van dit Comité zijn beperkt. Het Rekenhof krijgt geen inzage in de financiering van de inlichtingendiensten.
  ISTAR omvat 600 personeelsleden. ISTAR mag gebruik maken van alle moderne waarnemingsmethoden, zoals camera’s op F-16’s en onbemande vliegtuigen, satellietbeelden, pantserwagens met sensoren… Zijn bestaan werd toevallig ontdekt door het Comité I (De Tijd, 25/5/2013).

 11. (blz 41 e v): TERRORISMEMAATREGELEN tegen MENSENRECHTEN: Nizar Trabelsi.
  Zopas heeft de Belgische regering (Min van Justitie Turtelboom, maar met instemming van DiRupo, Milquet…,) Nizar Trabelsi, een ex-stervoetballer, uitgeleverd aan de VS. In het geheim werd hij op een vliegtuig van de CIA gezet. Trabelsi heeft in ons land een gevangenisstraf uitgezeten van 10 jaar, en had normaal in vrijheid moeten gesteld worden, in juni 2012. Hij bleef echter opgesloten, in “uitleveringsdetentie”. De VS willen hem ondervragen en mogelijk veroordelen voor terrorisme. Maar er liep nog een procedure bij het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg; dat had reeds eerder de opschorting bevolen van de uitlevering. Het vliegtuig werd aangemaand terug te keren, door een spoedbeslissing van een Brusselse rechtbank; waarvoor de CIA uiteraard doof is gebleven. Alles wijst erop dat de Belgische regering onwettig handelde door hem uit te leveren. De Ligue des Droits de l’Homme en Amnesty International klagen dit aan. http://www.liguedh.be/2012/1837-extradition-de-nizar-trabelsi–un-camouflet-a-la-cour-europeenne-des-droits-de-lhomme
  Zijn advocaat wijst op de onmenselijke ondervragingstechnieken die in de VS gehanteerd worden.
  Trabelsi werd in ons land veroordeeld wegens zijn beweerd plan om een aanslag te plegen op het de NAVO basis van Kleine Brogel (waar de Amerikaanse kernbommen liggen). Echter, zijn advocaat zegt dat Trabelsi blufte, om zichzelf een heldenimago te bezorgen, na het einde van zijn voetbalcarrière. Hij kende de ligging en toegang van Kleine Brogel niet, zodat zijn beweerde plan grootspraak was van een fantast. Hij beweerde Osama Bin Laden te hebben ontmoet, maar dat is onwaarschijnlijk.
  De nieuwe antiterrorisme wetgeving laat toe mensen voor terrorisme te veroordelen die zelf geen geweld hebben gepleegd, maar lid zijn van een als terrroristisch bestempelde organisatie, of plannen hebben gemaakt om een aanslag te plegen, ook al is die aanslag niet uitgevoerd. De intentie is voldoende, zonder de uitvoering. De media noemen hem meestal “mosimterrorist”.
  Een heel merkwaardig element in de vervolging van Trabelsi, is zijn aanhouding in België de dag volgend op 9/11, de aanslag op de WTC torens in New York (DeStandaard, 4 okt 2013). Wisten de FBI/CIA toen al, dat Trabelsi verdacht was, en gaven ze dat bliksemsnel door aan de Belgische geheime diensten? Terwijl ze de plegers van 9/11 hun gang lieten gaan. Wat wist men in België voorafgaand aan de aanslagen in New York over terrorisme door moslims? In het appartement van Trabelsi in Ukkel vonden ze een Uzi machinepistool, d.i. van Israëlische makelij. Sedert zijn aanhouding in sept. 2001 zit Trabelsi dus meer dan 12 jaar in de gevangenis.

 12. VRIJE MENINGSUITING KAN UW JOB KOSTEN
  De Brusselse arbeidsrechtbank heeft het ontslag op staande voet van een personeelslid bevestigd, dat op faceBook meermalen kritiek had geleverd op het bedrijf waar hij werkte. Het vonnis bevestigt dat men zijn werkgever niet mag schaden. “Veel bedrijven geven hun personeel duidelijke richtlijnen over wat ze via sociale media mogen verspreiden” (zegt een advocatenkantoor aan De Tijd 12/10/2013). Kritiek die beledigend of lasterlijk is, of de reputatie van de werkgever schaadt, mag niet, schrijft DT. Als het arbeidsreglement het preciseert, kunnen personeelsleden niet aanvoeren dat ze “het risico” niet kenden.
  Deze ontwikkeling bewijst de voorrang van commerciële belangen op de vrije kritiek, althans in West-Europa; en dit onafhankelijk van de leugen of juistheid van de kritiek. “Beledigend” en “de reputatie schaden” zijn rekbare begrippen. Het brengt mij het toneelstuk van Henrik ibsen in herinnering, “Een vijand des volks” (1882). Die vijand is een arts die ontdekt dat het water van een thermaal station bacteriën bevat. Maar wanneer eigenaar en overheden beseffen dat het succes van het stadje en de neringdoende middenstand bedreigd zou zijn, wordt de arts “een vijand des volks”.

 13. BIG BROTHER INGEVOERD IN BELGIË
  Door een KB, dus zonder tussenkomst van het parlement, zijn telecomoperatoren nu verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Echter, de formulering van het KB omvat meteen dat al deze gegevens mogen geraadpleegd worden door procureurs en onderzoeksrechters in een onderzoek naar gelijk welk misdrijf. Dit gaat veel verder dan de Europese richtlijn die alleen terrorisme en georganiseerde misdaad viseerde (op zichzelf al vage begrippen vatbaar voor subjectieve interpretatie). Advocaat Hans Rieder noemt dit ‘oneigenlijk gebruik van de Europese wetgeving, om de vrijheid van burgers te beperken die helemaal niet verdacht worden van georganiseerde misdaad of terrorisme. (De Tijd 12/10/2013).(KB 19 sept 2013).

 14. Frank

  WAT DOEN DE BANKIERS? Indien prof Quigley (blz 69 e.v) nog leefde, zou hij antwoorden: precies, dit waren al hun plannen destijds (1966), zo handelen ze.
  Over het boek van Karin HO (2009) die van binnenuit het denken en handelen op Wall Street vaststelde. Commentaar door Marc Coucke: “De bankiers van Wall Street worden gemotiveerd om zoveel mogelijk ‘het heden’ uit te melken zonder rekening te houden met de gevolgen. Aangezien hun bonussen afhangen van het aantal en de omvang van de deals die ze realiseren en aangezien er voor hen geen werkzekerheid is, zijn de bankiers ‘structureel geprogrammeerd’ om zoveel mogelijk deals binnen te brengen, onafgezien van het feit of die deals goed of slecht zijn. Van de gevolgen moeten ze zich ook niets aantrekken want volgend jaar zitten ze misschien elders”. Bankiers zijn overtuigd dat ze DE beste zijn, en willen de wereld sturen.
  Hoe Griekenland er door Goldman-Sachs ingeluisd werd; en Goldman een ‘settlement’ betaalde aan de Am. controleur.
  De bankiers speculeren ook met de grondstoffen- en voedselprijzen. Waardoor zouden die uitgemergelde hongerige kinderen toch komen?
  http://salonvansisyphus.wordpress.com/2014/03/01/wall-street-heeft-ons-in-haar-greep/

 15. Frank Roels

  WAT PLANT DE FINANCIELE SECTOR ? (blz 69 e v)
  http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/04/09/comment-le-lobby-financier-pese-sur-bruxelles_4398032_3214.html
  COMMENT LE LOBBY FINANCIER PESE SUR BRUXELLES
  120 millions d’euros : il s’agit du montant, en euros, dépensé chaque année par l’ industriefinancière en actions de lobbying à Bruxelles, auprès des institutions européennes. C’est ce que révèle le think tank européen Corporate Europe Observatory (CEO), mercredi 9 avril. Selon ce dernier, la finance emploie 1 700 lobbyistes dans la capitale belge, soit bien plus que tous les autres secteurs.
  Le rapport de CEO, intitulé « The Fire Power of the Financial Lobby », est
  publié à la veille des élections européennes et alors que nombre de
  régulations, comme celle visant à instaurer une taxe sur les transactions financières, sont encore en négociation à Bruxelles
  Pour obtenir ces estimations, les experts de CEO ont passé au crible le «registre de transparence » instauré en 2008 sous la pression des
  eurodéputés, et où toutes les organisations exerçant du lobbying sont
  censées s’enregistrer.
  « Comme l’enregistrement est volontaire, le véritable nombre de lobbies est
  sans doute plus élevé », remarque le rapport.
  Les chercheurs ont également épluché des dizaines d’autres documents, comme les « Lobbying contact reports », ou « rapports des contacts avec les lobbies », des Conservateurs Britanniques.
  On y découvre que sur les six premiers mois de 2013, les 25 députés
  européens Conservateurs du Royaume-Uni ont rencontré 74 représentants de l’industrie financière ou assimilés.
  « Les régulations en cours, comme celle des produits dérivés, ont été
  discutées lors de ces réunions, explique le rapport. Parmi les organisations
  actives, JP Morgan, Citigroup et Goldman Sachs étaient également présentes».
  Dans le « registre de transparence », CEO a identifié 208 organismes
  déclarant officiellement s’adonner à du lobbying relatif aux «services
  financiers », et 700 au total en ajoutant ceux non enregistrés. Ils exercent leur influence essentiellement auprès du Parlement européen et de la Commission européenne.
  « C’est le jeu démocratique : tout le monde fait cela », remarque un
  banquier parisien, soulignant que des associations œuvrant pour faire
  contrepoids à la finance, comme l’ONG Finance Watch, sont également
  présentes dans la capitale belge. C’est vrai, mais elles restent
  minoritaires, souligne toutefois le rapport.
  Ainsi, sur les 906 organisations consultées par Bruxelles pour réfléchir aux régulations à mettre en place après la crise, 55 % représentaient la finance, contre 12 % pour les autres secteurs et 13 % pour les ONG, syndicats et associations de consommateurs.
  De plus, sur les 700 lobbies recensés, 140 sont originaires du Royaume-Uni, ce qui en fait le pays le plus présent.
  « Il est évident qu’en déployant de tels moyens, ces organisations ont
  largement réussi à influencer l’agenda européen sur les réformes financières, conclut CEO. Nous estimons qu’il est dangereux qu’un secteur qui a provoqué autant de dégâts puisse avoir
  une telle influence sur les législations qui le concerne. »
  Marie Charrel, Journaliste au Monde.

 16. Frank

  ONZE INFORMATIE WORDT INGEPERKT: in strijd met de Belgische Grondwet en vonnissen van het Europees Hof van Justitie.
  Dit is de samenvatting van het artikel van Dirk Voorhoof, prof Mediarecht U.Gent en Kopenhagen. MO* en Humo worden bedreigd door een miljoenenclaim van rijke bedrijfsleiders; en Yves Desmedt van DeMorgen werd veroordeeld wegens kritiek op de Antwerpse procureur Langlois.
  Maar tegelijk fulmineren journalisten en politici tegen China, Iran, Venezuela omdat er geen persvrijheid bestaat. Voorhoof gaf een lezing aan een Iraanse (!!) universiteit over onze persvrijheid op dezelfde dag dat Telefacts een verbod kreeg een reportage uit te zenden… http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1874201/2014/05/03/Er-valt-ook-in-Belgie-niet-veel-te-vieren-op-deze-World-Press-Freedom-Day.dhtml
  Een ander voorbeeld werd zopas bekend: het aantal doden door drone aanvallen (bevolen door president Obama) is tot staatsgeheim verklaard, door een commissie van de Amerikaanse senaat: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/04/30/senaat-vs-bevolking-mag-dodentol-drone-aanvallen-niet-kennen

 17. Frank

  WERELDWIJD MARTELEN GAAT VERDER:
  zelfs de Belg Ali Aarass, uitgeleverd aan Marakko, zit in een geheime gevangenis, na bekentenissen door marteling afgedwongen: zie Amnesty Int 13 mei 2014: http://www.aivl.be/nieuws/amnesty-brengt-wereldwijde-foltercrisis-aan-het-licht-met-nieuwe-campagne/46173#.U3SL93ZAVAR
  Een oproep voor zijn vrijlating kan ondertekend worden bij vervaetluk@gmail.com

 18. PREVENTIEF ONTMASKEREN VAN TERRORISTEN, OF PROVOCATIE DOOR VEILIGHEIDSDIENSTEN (blz. 66 e.v.) ?
  Nieuw rapport over de VS FBI, door Human Rights Watch: ” informants insert themselves into Muslim mosques, businesses and community gatherings and can cajole people toward a plot “who perhaps would never have participated in a terrorist act on their own initiative”.
  Lang en onthutsend artikel in The Guardian: http://www.theguardian.com/world/2014/jul/21/government-agents-directly-involved-us-terror-plots-report?CMP=EMCNEWEML6619I2

 19. Frank

  DE LEUGENS VAN DE CIA BEULEN over het zgn preventief zijn tegen aanslagen: blootgelegd door het Amerikaanse Senate rapport. http://www.bloomberg.com/news/2014-12-10/cia-made-false-claims-torture-prevented-heathrow-attacks.html
  Zouden martelingen al ooit de waarheid aan het licht hebben gebracht? Denk aan Sartre’s “Morts sans sépulture”, over de groep weerstanders in WOII die door de nazi’s zijn opgepakt, en één voor één met marteling worden bedreigd. Eén van hen springt door het venster de dood tegemoet; een kleine jongen die ook geheimen niet mag verraden, wordt door anderen tot zwijgen gebracht. Uiteindelijk biecht één van hen een geheime schuilplaats op die echter niet echt is maar een afleidingsmaneuver. Ofschoon de nazi’s zulks nog niet weten, fusilleren ze toch iedereen.

 20. Frank

  DE MOORD OP DAG HAMMARSJKOLD,secretaris -generaal van de VN, tijdens de Katanga crisis. Een Belgisch piloot zei dat hij het vliegtuig neerschoot, in een poging het af te leiden naar een andere bestemming. President Truman zei: ze hebben hem vermoord. http://www.theguardian.com/world/2014/dec/13/spy-messages-solve-mystery-un-chief-death-crash

 21. JOURNALIST KIMYONGUR OPNIEUW WILLEKEURIG AANGEHOUDEN, ditmaal op het vliegveld van Athene. Op basis van een “rode fiche” die echter al onwettig is verklaard door vonnissen en meerdere staten. Maar Interpol of nationale politie passen ze nog steeds toe. De Belgische staatsburger wordt niet verwittigd indien er dergelijk “rode fiche” tegen hem/haar bestaat. Leve de vrijheid van onze democratieën.
  http://www.lesoir.be/905437/article/actualite/belgique/2015-06-12/belge-bahar-kimyongur-nouveau-arrete

 22. GUANTANAMO: Brits burger Shaker Amer mag terug naar huis na 13 jaar opsluiting in het Amerikaanse Guantanamo, zonder veroordeling of aanklacht. “Een travestie van de justitie”. http://www.amnesty.org.uk/shaker-aamer-13-years-guantanamo-bay-torture-uk#.VjSXEUu7wdQ
  Is is dit één van de “westerse waarden” die de Belgische federale regering wil doen ondertekenen door asielzoekers?

 23. IN TURKIJE, EEN NAVO PARTNER is advocaat Tahir Elçi doorgeschoten; hij verkondigde meningen die afwijken van het officiële discours, en verdedigde gevangen en verdwenen burgers (Amnesty International): https://www.amnesty.nl/TahirElci?utm_source=KIA&utm_medium=email&utm_campaign=20151218&utm_content=tahir

 24. NIEUWE GETUIGENISSEN OVER GUANTANAMO E A:
  Nieuwe getuigenissen over de martelpraktijken van de CIA en het Amerikaans leger in de gevangenissen van Guantanamo en Aboe Graib, o.m. opzettelijke en bestudeerde anale verkrachtingen. De hoogste beleidsniveau’s behalve president Bush zelf, gaven toelating en opdracht hiertoe, “om verdachten aan het spreken te krijgen”. Artsen waren vaak aanwezig, zonder bezwaar te maken. Zij beoefenen nog steeds de geneeskunde. In 2005 heeft de CIA een aantal video’s van de “ondervragingen” vernietigd. Of er betrouwbare en nuttige informatie bekomen werd door deze technieken, wordt niet vermeld. https://www.mediapart.fr/journal/international/150117/tortures-sexuelles-made-usa?page_article=5

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s