Categorie archief: Politiek

Bib+, geef de bib in handen van wijken en verenigingen

Bib Evergem_1 Foto JP Drubbels

Jaren 70

De Vlaamse regering besliste om de bibliotheekplicht voor gemeenten af te schaffen. Via een nieuw decreet wil ze de gemeenten meer beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid geven. De Vlaamse overheid betaalt 84 miljoen euro aan de gemeenten, bedoeld voor lokaal cultuurbeleid, maar in de toekomst zullen de gemeenten zelf kunnen beslissen hoe ze het geld besteden. Wat nu gaat naar cultuurcentra of bibliotheken kan dus (maar hoeft niet) een andere bestemming krijgen.

De decretale bibliotheekverplichting kwam er in 1978 op initiatief van toenmalig minister  van Cultuur Rika De Backer (CVP). Gemeenten werden verplicht een openbare bibliotheek in te richten die aan strenge erkenningsvoorwaarden diende te voldoen. Zo werd de hoogte van de rekken bepaald, de afstand tussen de boeken, de samenstelling van hun Raad van Beheer volgen het cultuurpact (1973). Deze plaatselijke bibliotheken (POB’s) werden stap voor stap  uitgebouwd tot vehikels voor cultuurspreiding, volgens de principes uit de ‘volksontwikkeling’  van de jaren 50. De collecties van de veelal parochiale bibliotheekjes werden door de jaren heen sterk uitgebreid met collecties die aan moderne criteria betreffende boekenaankoop beantwoordden en niet belemmerd werden door het verzuilde karakter. Met het decreet lokaal cultuurbeleid uit 1999 kreeg het bibliotheekbeleid een nieuwe impuls. Initiatieven om tot één grote Vlaamse bibliotheekcatalogus te komen, zagen toen het licht.

Als gevolg van de interne staatshervorming besliste de Vlaamse regering om in een andere verhouding met de lokale besturen om te gaan. Gemeentebesturen worden minder bevoogd en staan zelf in voor de organisatie van hun eigen dienstverlening. Als gevolg daarvan werd de bibliotheekverplichting afgeschaft. Deze beslissing gaat in vanaf januari 2016 maar  zal in de meeste gemeenten en steden wellicht niet veel verschil maken. Toch werd op deze beslissing afwijzend gereageerd.

Bib Evergem_10 Foto JP Drubbels

Buurtsolidariteit

Iedereen weet intussen dat gemeente- en stadsbesturen moeten besparen. De schrik zit er dus goed in dat deze ‘beleidsvrijheid’ een verdoken besparingsoefening zal worden. Argumenten te over: om te beginnen sluit de minister voor Cultuur het zelf niet uit dat met het wegvallen van de verplichting er mogelijk bibliotheken gaan sluiten. Dat is van een onbevangen eerlijkheid die de man absoluut siert en weinig wordt waargenomen in de Vlaamse politiek, maar die niet bepaald geruststellend klinkt. Te meer omdat we weten dat de Vlaamse gemeenten tussen 2008 en 2013 reeds 95 bibliotheekfilialen hebben gesloten. Maar wellicht nog belangrijker is de trend waar we niet onderuit kunnen; bibliotheken moeten het de laatste 10 jaar afleggen tegenover andere vormen van leesgedrag, onder andere door de opkomst van internet, e-books, luisterboeken. We zien immers de laatste 10 jaar een dalende trend van zowel het aantal lezers als het aantal ontleningen.

Maar het zijn niet alleen bibliotheken die kampen met een teruglopend publiek. Het klassieke socio-culturele verenigingsleven slaagt er met hun lokale afdelingen steeds moeilijker in om jonge leden aan te trekken en een aantrekkelijk palet van activiteiten op poten te zetten. We hebben het dan niet alleen over cultuurfondsen en andere ideologisch gesitueerde verenigingen, ook andere vormen van vrijwilligerschap zoals oudercomités e.d. hebben het moeilijker om hun werking op een hoog peil te houden.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Buurten organiseren zich in comités om meer inspraak te krijgen in bijvoorbeeld de heraanleg van de weg, of om een fietspad te eisen. Ze houden petities, organiseren het lokale debat en eisen meer inspraak. Parallel aan deze trend merken we een toenemende belangstelling van allerlei nieuwe wijk- en dorpsinitiatieven met heel uiteenlopende doelstellingen en acties maar wel altijd met het oog op het versterken van de onderlinge buurtsolidariteit (voedselteams, allerlei deel- en geefinitiatieven, repair cafés, huiswerkmama’s en papa’s,….). Die ontwikkeling wegzetten als een hobby van jonge, tweeverdienende, blanke en stedelijke hipsters, is de realiteit onrecht aandoen. Vaak zonder enige vorm van middelen of ondersteuning zien we ook heel wat minder hip volk aan de slag in minder trendy buurten met een repair café of een geefplein.

Bib Evergem_8 Foto JP Drubbels

Versterkt lokaal cultuurbeleid

Het Vermeylenfonds is niet alleen voor het behoud van de bibliotheekverplichting uit emotionele redenen. De bibliotheek is voor ons een essentieel onderdeel van een basisdienstverlening die gemeenten aan haar inwoners moet verstrekken. Trouw aan onze waarden benadrukken we de sterke sociale rol die bibliotheken hebben in de lokale gemeenschap. Voor heel veel mensen is de bibliotheek de allereerste plek waar ze zoeken naar allerlei informatie voor hun vragen: Dat gaat niet alleen over informatie over de volgende reisbestemming maar ook over vragen in verband met rouw, gezondheid, verslaving, welzijn, zelfdoding,… Er is in het Vlaamse verkokerde welzijnslandschap nog steeds een grote drempel om zich rechtstreeks te richten tot gespecialiseerde instanties en heel veel mensen willen eerst voor zichzelf onderzoeken of ze een probleem hebben.

De bibliotheek is voor mensen met beperkte bestaansmiddelen (armen, jongeren, gepensioneerden,…) vaak de enige betrouwbare plek waar ze gratis én met de discrete hulp van de bibliotheekmedewerker aan de juiste informatie geraken. Met andere woorden, de bibliotheek is meer dan een plek waar je boeken kan ontlenen: ze vervult een enorm belangrijke en laagdrempelige sociale functie die in het debat – zoals het nu wordt gevoerd – veel te weinig aan bod komt.

Daarnaast ijvert het Vermeylenfonds vooral voor een nieuwe uitgebreide rol voor de bibliotheek/ het bibliotheekfiliaal. De bibliotheek van de toekomst1 draait om mensen, ontmoetingen en ervaringen, en ook vorming. De toekomst van de bibliotheek ligt dus niet alleen in haar collecties en aanbod maar eveneens in haar engagement tegenover de lokale gemeenschap. Hoe kan die gemeenschap inspireren en mee de identiteit van de bibliotheek vormgeven?

Er zijn in Vlaanderen 304 officiële openbare bibliotheken met daarnaast tal van wijkfilialen in veel deelgemeenten. Eén op de vijf Vlamingen is aangesloten bij een openbare bibliotheek. Heel veel mensen worden langs deze weg dus aangesproken. Een openbare bibliotheek bewijst daarmee een erg laagdrempelige cultuurinstelling te zijn en een groep mensen aan te trekken die niet gemakkelijk toegang vindt tot cultuur. Het is dus niet omdat er minder ontleningen zijn dat we de andere taken en uitdagingen (zoals de digitale shift en het toegang krijgen tot digitale informatie) van de openbare bibliotheek zomaar moeten opgeven. Het Vermeylenfonds pleit er zelfs voor dat de bibliotheken een actieve en belangrijke rol spelen in het dichten van de digitale kloof.

De gemeente zal het in de toekomst zelf moeten doen . Ze zal daarvoor naar allianties moeten zoeken met andere gemeenten om samen proeftuinen op te zetten rond de digitale revolutie. Ze zullen gezamenlijke projecten moeten ontwikkelen om nieuwe Vlamingen te bereiken en ze zullen hun collectie moeten aanpassen. Ze zullen voor de ‘digital natives’ (zij die met de moderne technologie zijn opgegroeid, nvdr.) initiatieven moeten ontwikkelen om hun dienstverlenging ook voor hen aantrekkelijk te houden/maken. Maar ze zullen ook meer moeten samenwerken met de lezers en gebruikers. Ze zullen moeten leren om de vrijwilligers meer inspraak te geven en niet langer als goedkope werkkrachten te aanzien. Dat vraagt voor de gemeentebesturen een geheel nieuwe aanpak in haar dienstverlening. Ze zullen moeten experimenteren en nieuwe visies op lokale democratie en participatie ontwikkelen. Dat zal niet altijd van een leien dakje lopen.

Een werking zoals de ‘Buren van de Abdij’ in Gent toont alvast aan dat een falende stedelijke uitbating van de archeologische site van St-Baafs wel succesvol kan gebeuren door vrijwilligers. Op voorwaarde dat op een andere manier met vrijwilligers wordt omgesprongen. Bibliotheken (en bij uitbreiding ook cultuur- en gemeenschapscentra) zullen veel meer aandacht moeten schenken aan het persoonlijke ontwikkelingstraject van de vrijwilliger.

Op die manier kunnen sociaal-culturele verenigingen, wijkverenigingen en buurtcomités vanuit de gemeentelijke bibliotheek of het wijkfiliaal activiteiten opzetten om de buurtsolidariteit (verder) uit te bouwen: vb. huiswerkbegeleiding, wijkvergaderingen, repair café’s, ruilbeurzen en geefacties, ….

Het bib personeel hoeft niet per se altijd zelf de auteurslezingen, boekvoorstellingen en andere culturele activiteiten te organiseren. Dit kan men perfect aan de mede-beherende organisaties overlaten. Zo kan het personeel zich concentreren op de nieuwe uitdagingen zoals de ontlezing en de digitale omslag, en  daarvoor partners zoeken in andere gemeenten.

Met andere woorden: het Vermeylenfonds pleit voor het positieve alternatief. Ze kiest er niet voor om de belangrijkste en de meest laagdrempelige cultuurinstelling zomaar op te geven. Integendeel, ze gelooft in de emancipatorische kracht van cultuur en wil de sociale rol van de openbare bibliotheek versterken door uit te breiden en in medebeheer van de buurt te geven.

RAF BURM

raf_n
Raf Burm is historicus van opleiding, was raadgever cultuur in de vorige Vlaamse Regering en volgt het cultuurbeleid van nabij op als bestuurder van de stedelijke openbare bibliotheek Gent en het Gentse cultuurcentrum Gent. Raf Burm is eveneens lid van de Raad van Bestuur van het Vermeylenfonds.

1                 De Amerikaanse socioloog Ray Oldenburg heeft het over een third place: The Great Good Place, een plek die tussen thuis (first place) en werk (second place) in hangt. Een informele ontmoetingsplek waar creatieve interactie ontstaat. Volgens diezelfde Oldenburg essentiële zaken voor het welzijn van een gemeenschap.

1 reactie

Opgeslagen onder Actueel, Cultuur, Literatuur, Politiek

Vrije Meningsuiting en Radicalisering

Desmet-page-001

Vermeylenfonds Mol, De Mens Nu en H.V.V. nodigen u van harte uit op de lezing

Vrije Meningsuiting 
en Radicalisering

door Yves Desmet, opiniërend hoofdredacteur van De Morgen

Dinsdag 3 maart 2015 – 20u
Podiumzaal cc ’t Getouw Mol
Gratis inkom

Klik Desmet voor de uitnodiging

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Ethiek, Humanisme, Politiek, Vermeylenfonds

 GENT KLEURT ORANJE in 2015

witte

Wees welkom in de zaal van het Liberaal Archief voor de lezing van Professor em. Els Witte, dé grote specialiste van het orangisme.

Geschiedenis wordt, werd vooral door de overwinnaars geschreven, gemaakt en ook via alle onderwijskanalen ingeprent en gevestigd. En dat geldt zeker voor de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (VKN) en de scheiding.

Heel wat mensen uit zowel de Westhoek als Henegouwen en Luik, Gent , Antwerpen en elders werden géén gelukkige Belgen in 1830, ze accepteerden de revolutie niet. Lang niet enkel de Franstalige economische elite en adel was in grote mate orangist, maar ook wel middenklassers, arbeiders en katholieke geestelijken. Méér dan 10 jaar was het prille België bedreigd; het orangistisch verzet bleef nog lange tijd voortduren én het leeft zeker nog verder in onze stad.

Nochtans was orangisme vanaf 1834 een misdrijf en orangisten werden als criminelen behandeld, getroffen door ‘zuiveringen’ en vervolging. Veel posities, carrières, bezittingen en eergevoel werden vernietigd. Dat alles lezen we bij Els Witte.

Vier zeer intense onderzoeksjaren lang dook  professor Witte in alle mogelijke archieven van Noord en Zuid en tal van nauwelijks onderzochte documenten en archieven waarvan zij het geheimschrift ontcijferde, brachten veel aan het licht. Veel historische zekerheden zijn daardoor gevallen en mythes ontzenuwd.
Het kritische kwaliteitsblad NRC schreef: “ Het gebeurt niet vaak dat een historicus geschiedenis echt kan herschrijven. Maar Els Witte is het gelukt.”

Laten we hopen dat deze kennis, waarheid en werkelijkheid ook door mag dringen ,zeker al bij de historici en in de geschiedenisboeken van Noord en Zuid!

U bent van harte welkom op de avond met PROFESSOR ELS WITTE over haar onderzoek en boek “Het verloren Koninkrijk” op WOENSDAG 4 MAART, 18 UUR, lokaal LIBERAAL ARCHIEF, KRAMERSPLEIN 23, GENT

dichtbij veel openbaar vervoer en vlakbij de parkeerplaats van het Sint-Pietersplein.

Een samenwerking van ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND OOST- EN ZEEUWS-VLAANDEREN met het Liberaal Archief, het Willemsfonds, Het Liberaal Vlaams Verbond, het Vermeylenfonds, Rodenbachfonds, Masereelfonds en afdelingen van  Davidsfonds regio Gent.

Toegang gratis maar graag inschrijven: ria.goossenaerts@skynet.be

Met de steun van

o-vl  gent

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Geschiedenis, Literatuur, Politiek

Lezing ‘Media en politiek’ door Yves Desmet (De Morgen)

Klik op onderstaande foto:

nieuwsbrief

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Politiek

Bezoek de acties vanavond in Brussel, Antwerpen en Gent

HartbovenHard_KLEUR2

HART BOVEN HARD start : ANTWERPEN

In de Antwerpse Monty kan u om 20.30u terecht voor een avondvullend programma met een boeiend panelgesprek, mooie muziek en theatrale lezingen.

Lezingen en performances: Freek Vielen, Ikram Aoulad (tekst: Fikry El Azzouzi) en Benjamin Verdonck

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Cultuur, Debat, Economie, Humanisme, Interculturalisme, Politiek

Daguitstap naar Passendale en Ieper met VF Bredene

Klik op onderstaande foto voor een scherper beeld:

Uitstap Passendale-Ieper op zaterdag 11 oktober 2014.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Cultuur, Europa, Geschiedenis, Politiek, Vermeylenfonds

Jong Grut in het Hof. Mogen we nog jong zijn alstenblieft?

Gentse feesten debat

gas

Vrijdag 18 juli 2014, 20.00 uur
Hof van Ryhove, Onderstraat 20, 9000 Gent
Prijs: VVK: €6 /  -26 jarigen en  masereelfondsleden: €4 /  ADK: €7,5 – tickets via uitbureau: http://www.uitbureau.be/voorstelling2.aspx?VoorstellingId=3049
Meer informatie: Masereelfonds, 09/225 38 53, gent@masereelfonds.be, www.hofvanryhove.be

Improvizeer, de gelauwerde theatergroep uit Antwerpen creëert op suggestie van het aanwezige publiek een aantal typische scènes uit de hedendaagse jongerencultuur (gaande van straatcultuur, hiphop over politieke betrokkenheid en maatschappelijk engagement). Voor en na het optreden wordt er plaats gemaakt voor een diepgaand debat over het recht op jong zijn en het Gentse GAS-beleid. Gemeentelijke administratieve Sancties zijn niet uit het nieuws weg te slaan. Welhaast elke dag worden we getrakteerd op een bericht over een hilarische toepassing van de GAS-wetgeving. Maar de anekdotiek mag ons de context niet uit het oog doen verliezen. De GAS wetgeving is om meer dan enkel de absurde toepassing ervan te bekritiseren. Diverse aspecten spelen: de scheiding der machten, het recht op sociale actie, het gebruik van openbare ruimte, de tweespalt tussen een verzorgende of repressieve samenleving. Met: Jan Nolf (ex-vrederechter), Mathias Vander Hoogerstraete (TegenGAS & GASvrijGent), Pascal Debruyne (stadssocioloog), Baharak Bashar (Plasactie), Tom Vrijens (ACV jongeren), Dominique Willaert (moderator)

Tijdens de Gentse feesten staat de volledige Gentse feesten programmatie in het licht van GAS, check www.hofvanryhove.be voor het volledig programma!

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Cultuur, Debat, Ethiek, Humanisme, Politiek, Theater

Het Museum Emile Verhaeren

Het is niet omdat enkele monumenten een schrijver hebben vereeuwigd dat hij na een eeuw nog een voetafdruk in het literaire veld heeft nagelaten. Met de in het Frans schrijvende Vlaming Emile Verhaeren is dat wel zo. Nog altijd wordt poëzie van hem heruitgegeven, niet alleen in het Frans en het Nederlands, maar ook in vele  andere talen. Ook aan de stroom van studies en biografiëen komt voorlopig nog geen einde. Zo verscheen in 2012 nog een omvangrijke biografie “Emile Verhaeren, Vlaams dichter voor Europa” van Paul Servaes (EPO, Berchem-Antwerpen, 1075 p.), waarvan al een tweede druk in de handel is.
cover_emile_verhaeren_FLAP.indd

Verhaeren werd in 1885 geboren te Sint-Amands (Provincie Antwerpen), het bekende palingdorp dat uitzicht biedt op een prachtig Scheldelandschap. Dat hij in het Frans schreef was de normaalste zaak van de wereld in zijn tijd. Vooral zijn werk van de jaren 1890 krijgt nog veel aandacht. Hij is dan ideologisch geëvolueerd naar een socialisme dat nogal anarchistisch is ingekleurd en hij sluit zich aan bij de Belgische Werkliedenpartij. In die jaren publiceerde hij bundels als “Les Villes tentaculaires” waarin hij als een van de eersten het leven in de stad en de moderniteit in de poëzie brengt; daarmee beïnvloedde hij o.m. de futurist Marinetti (toen nog niet in fascistisch vaarwater) die Verhaeren bewonderde.

In “Les Aubes”(1898), zijn eerste en moeilijk te bezetten toneelstuk, vertolkt hij wellicht het duidelijkst zijn maatschappelijk engagement; het gaat over een opstand tegen de alleenheerschappij van een Regentschap en het  hoofdpersonage is ‘la foule’.  Verhaeren schreef ook studies over Ensor, Rubens , Rembrandt en andere kunstenaars.

Vooral bij het begin van de 20ste eeuw  genoot hij internationale waardering, niet alleen omdat hij naar Parijs was verhuisd en er een geziene gast was in de literaire middens (In het Museum voor Schone Kunsten te Gent hangt “Une lecture” (1903) van Van Rysselberghe; het illustreert de betekenis van de dichter in de Franse literatuur), maar ook omdat zijn vriend Stefan Zweig zijn werk in het Duits vertaalde.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ik ken weinig schrijvers in dit land die zo dikwijls werden geportretteerd als Verhaeren. In het Provinciaal Museum Emile Verhaeren te Sint-Amands wordt hiervan dankbaar gebruik gemaakt.  Centraal staat hier het bekende portret door Georges Tribout van de pijprokende dichter in een rode vest. Verder kun je er talloze eerste en geïllustreerde edities, brieven en andere documenten bekijken die op een inventieve en smaakvolle manier worden getoond. Alleen al de kunstcollectie van het museum met werk van o.m. Van Rysselberghe, Spilliaert, Meunier, Redon, Zadkine, Knopf, Masereel is een bezoek waard. Van 1 tot 30 juni 1914 loopt er bovendien de tentoonstelling  “Verhaeren ten Oorlog!”, waarin de activiteiten en het sterk patriottische engagement van Verhaeren wordt geëvoceerd. De dichter bezocht het front en schreef  in de eerste oorlogsjaren “La Belgique sanglante” en “Les Ailes rouges de la guerre”. Een treinongeval in het station van Rouen maakte in 1916 onverwacht  een einde aan zijn leven.

In het kader van deze tentoonstelling wordt ook het oorlogswerk getoond van de Gentse kunstenaar Jules De Bruycker (1870-1945), één van de belangrijkste etsers van zijn tijd, en tekeningen van hedendaagse kunstenaars Vigdis De Cauter en Joe G. Pinelli.

( Inlichtingen:Provinciaal Museum Emile Verhaeren, Emile Verhaerenstraat, 71, 2890 St-Amands, verhaerenmuseum@skynet.be    www.emileverhaeren.be)

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Cultuur, Geschiedenis, Literatuur, Politiek, Socialisme

Vrede met 35 koren en 1000 stemmen!

1000voices_webbanner-800x800-NL

1000 Voices for Peace is een grote verbroedering tussen 35 koren uit binnen- en buitenland. Met 15 lokale concerten op 5, 6 en 7 november 2014 in Vlaanderen, Brussel en Wallonië geeft elk koor het beste van zichzelf en geven zij samen kleur aan het 1000 Voices for Peace verhaal.

Op 9 november 2014 worden al deze koren, meer dan 1000 stemmen sterk, ÉÉN. Ze brengen, samen met Brussels Philharmonic, de wereldpremière van een vredesoratorium van de grote Poolse componist Krzysztof Penderecki. Onder het patronaat van Herman Van Rompuy levert het Festival van Vlaanderen Brussel zo zijn bijdrage tot herdenking van de Grote Oorlog.

Check de website voor meer info: http://www.1000voices.be

Als lid van het Vermeylenfonds kunt u korting krijgen op tickets van categorie B. Dan betaalt u 30 ipv 40€! Reserveren? Bel het secretariaat op 09 223 02 88 en bestel je tickets

Op onderstaande link leest u alvast een artikel uit MO* met interessante achtergrondinformatie over het event:
http://www.mo.be/nieuws/1000-voices-peace-meer-dan-een-memorandum

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Cultuur, Ethiek, Europa, Geschiedenis, Politiek

Over de oorlog, bordelen, burgers met scherpe pennen en nationalisme

folder1

 

 

 

 

folder2

 

 

 

 

 

 

 

Folder

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Cultuur, Ethiek, Europa, Geschiedenis, Literatuur, Politiek