Categorie archief: Vrijzinnigheid

‘Beschermers’ vrije meningsuiting kortwieken vrijzinnigheid

Open brief aan de Oost-Vlaamse provincieraad

In de nasleep van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo waren Vlaamse politici er als de kippen bij om zich te profileren en op te werpen als beschermers van de vrije en open samenleving, de vrije meningsuiting en de idealen van de Verlichting. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee, maar laat ons eens bekijken hoe zich de lippendienst aan die waarden en idealen vertaalt in de praktijk, op het niveau van de Oost-Vlaamse provincie. Het eerste woord dat in ons opkomt is dan: hypocriet.

Want welk besluit nam de provincieraad onlangs ten aanzien van de vrijzinnig-humanistische gemeenschap, een levensbeschouwing die altijd net deze waarden – die nu zogezegd zo zwaar onder druk staan – verdedigd en uitgedragen heeft? De provincieraad besliste op 3 september 2014 om de subsidies aan de vrijzinnige gemeenschap in Oost-Vlaanderen met een derde te verminderen, dit op voordracht van de deputatie.

Door de vrijzinnige verenigingen zonder pardon in hun portemonnee te knijpen wordt de vrijzinnigheid ernstig in haar werking beknot. We verliezen immers een derde van onze werkingsmiddelen, waarmee we lokale projecten uitbouwen en in de samenleving een verschil proberen te maken. Belangrijke projecten moeten we nu inkrimpen – waardoor zowel hun uitstraling als hun bereik zal worden gedecimeerd – en andere initiatieven zullen we noodgedwongen moeten schrappen. Hierdoor wordt de Vrijzinnige Morele Dienstverlening, zoals de wet het voorziet, in haar dienstbetoon aan de bevolking gehinderd en beperkt. Men mag hierbij niet vergeten dat de vrijzinnigheid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Kerkfabrieken, niet kan rekenen op een belangrijke financiële ondersteuning vanwege de Steden en Gemeenten om hun tekorten aan te vullen.

Om deze maatregel te verdedigen schrok de deputatie er bovendien niet voor terug om een inhoudelijk oordeel te vellen over sommige projecten en structurele aspecten van de vrijzinnige werking. Er komt dus nog een tweede woord in ons op: onwettig. Zo’n oordeel komt namelijk enkel toe aan de Centrale Vrijzinnige Raad. Andere inmenging is wettelijk niet geoorloofd. De provincieraad of een gedeputeerde heeft zich niet uit te spreken over het inhoudelijke aspect van de vrijzinnige gedachte, om via een inhoudelijk oordeel een financiële maatregel te vorderen die de hele vrijzinnige gemeenschap treft.

Het is dus niet overdreven te stellen dat wat voor de vrijzinnig humanisten de kern en essentie van hun levensbeschouwing vormt – het kritisch denken, het respect voor de medemens en de mensenrechten, vrijheid van godsdienst en meningsuiting, vrijheid van pers en van onderzoek – nu onbeschaamd wordt aangetast door een duidelijke politiek-ideologische stellingname, onder het mom van een besparingsmaatregel. Want het resultaat van deze beslissing mag duidelijk zijn: de vrijzinnigheid kortwieken en vleugellam maken.

Een derde woord dat ons voor de geest staat in deze zaak, is discriminatie. Uit goede bron hebben we namelijk moeten vernemen dat de besparing van 30% op onze werkingsmiddelen anders wordt geïnterpreteerd als het over de erediensten gaat. In een interne nota van de deputatie werd bepaald dat de confessionele gemeenschap voor 30% eigen inkomsten moet bewijzen, wat natuurlijk een heel andere benadering is en geen mes zet in de werkingsmiddelen. Deze eigen inkomsten worden al lang door onze organisaties gerealiseerd door de budgetten als een goede huisvader te beheren. Bovendien vernamen we in een schrijven van minister Bourgeois dat twee erediensten een afwijking van deze maatregel hebben gekregen. Pure discriminatie dus!

Deze maatregel is niet alleen onwettig, maar schendt hierdoor het principe van de scheiding tussen Kerk en Staat en tast de gelijkberechtiging van de levensbeschouwingen in ernstige mate aan. Wij verwijzen hierbij graag naar de grondwet die de vrijheid van erediensten regelt én naar de Wet van 21 juni 2002 over de erkenning van de Vrijzinnigheid en de verplichting van de provincie inzake subsidiëring van de Instelling voor Morele Dienstverlening.

Aangezien wij het besluit van de provincieraad van 3 september 2014 beschouwen als een aantasting van de vrijheid van levensbeschouwing en een aanval op de vrijzinnige gemeenschap, werd er een procedure voor de Raad van State ingezet om deze maatregel nietig te verklaren.

Met vrijzinnige groeten,

Sven Jacobs, voorzitter VC Geuzenhuis; Fred Braeckman, hoofdredacteur De Geus; prof. dr. Koen Goethals, algemeen voorzitter Vermeylenfonds; Ellen Buntinx, directeur Willemsfonds; prof. dr. Johan Braeckman, voorzitter Fonds Lucien De Coninck; Christine Moulaert, voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Oost-Vlaanderen; Charlotte Delaruelle, voorzitter Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Gent; Raoul Van Mol, voorzitter Gentse Grijze Geuzen; Nico Burssens, voorzitter Comité Feest Vrijzinnige Jeugd Gent; Ginette Cretel, voorzitter Feniks; Geert Boxstael, voorzitter Uitstraling Permanente Vorming afdeling Gent; Wim Taels, directeur De Cocon vzw.

Advertenties

1 reactie

Opgeslagen onder Activiteit, Cultuur, Ethiek, Humanisme, Vrijzinnigheid

Je suis Charlie, naar een vernieuwde verlichting

Een lezersbrief van een VF-lid

charlie_hebdo_newcover

copyright Charlie Hebdo

De gebeurtenissen in Frankrijk, waarbij een aanval werd gepleegd op een symbool van de vrije meningsuiting, mag niemand onberoerd laten. De volgelingen van het ‘Vrije Denken’ moeten deze gelegenheid aangrijpen om de vrije meningsuiting een nieuw elan te geven en om een omgeving te scheppen die de waanzinnige ideeën die aan de grondslag liggen van de recente gebeurtenissen, geen overlevingskans te geven. We zullen daarvoor een bemiddelaar moeten aanreiken en vermits hier een verkeerde interpretatie van kennis aan de basis ligt,  is daarvoor de wetenschappelijke kennis het best geplaatst.

Wie er zich nu nog niet van bewust is dat we leven in een tijd van botsende beschavingen, zoals Samual Huntington het in de jaren 1990 zo prachtig verwoordde met de gelijknamige titel van zijn boek, is wel stekeblind. Willy Claes krijgt nu overmate gelijk voor zijn uitspraken van toen, waarbij hij zei dat na het vallen van het ijzeren gordijn de aarde in de ban zou komen van conflicten met de islam. Hij kreeg daardoor de banvloek over zich heen van de politiek correcte denkers van de Europese Gemeenschap die hij tot uitspraken dwong, waarvan ze nu, hopelijk, spijt hebben. De godsdienstig gefundeerde beschavingen botsen inderdaad in alle hevigheid met het geëvolueerde denken.

Enkele honderden jaren geleden hebben we in het Westen het gevecht moeten leveren voor de vrije meningsuiting. We dachten het met de verlichting gewonnen te hebben, maar nu zijn we terug in het oude bedje ziek omdat we nu geconfronteerd worden met een volkerengroep die nog niet heeft kunnen profiteren van de verlichtingsgedachten en die  nu meent de klok zoveel eeuwen te moeten terugdraaien. Nochthans, die volkeren leven in dezelfde wereld als wij en zij hebben toegang tot dezelfde kennis. Maar zij worden, net als wij zolang geleden, belet dat gedachtengoed te verwerven omdat hen wordt aangepraat dat ze zich moeten laten leiden door een zogenaamde hogere macht, waarover hun godsdienst zou beschikken. Ze realiseren zich echter niet dat hun vermeende wijsheid gesteund is op een vergissing van onze eerder primitieve denkvorm, het intuïtieve denken. Dat denken zet ons aan, volgens Daniel Kahneman, nobelpijswinnaar en de auteur van het boek ‘Het feilbare denken’ om te snel naar besluiten te gaan.

Dat is ook het geval met het fundament van alle godsdiensten, de mening dat we leven in een duale wereld met een geestelijke en een materiële component, waarbij de geestelijke component de materiële gebeurtenissen stuurt. Dat is fout! Toch heeft zich daaruit verder de opvatting ontwikkeld dat het wereldgebeuren zou gestuurd worden door een bovennatuurlijke substantie, een God. Die dualiteit, met het aandeel van een God, lijkt voor ons intuïtief systeem zo logisch dat ze de meeste mensen belet in te zien dat onze wereld helemaal niet geregeerd wordt door een denkbeeldige geestelijke substantie, maar wel door een complex samenspel van materiële interacties. Dat die duale opvatting  zolang zo diep geworteld bleef in de gedachten van de mensen is ook het gevolg van de opvattingen van grote dualistsiche wijsgeren zoals Plato, die daarmee het denken van de  mensen gedurende enkel duizenden jaren wisten te verlammen. Voor een kritische evaluatie van die redenering moet wel een tweede denkvorm, het aandachtige denken, worden geactiveerd. Maar dat vergt wat meer inspanning want die functioneert niet automatisch. Die vergissing in het denken is catastrofaal geweest voor de mensheid. Ze heeft niet enkel geleid tot oorlogen tussen de godsdiensten onderling maar ook tot de oorlog die een aantal godsdienstige gelovigen menen te moeten voeren tegen de vrije meningsuiting. En dat allemaal als gevolg van misvattingen die door fantasieën zijn ingegeven. Dat daardoor  ideeënconflicten konden ontstaan, is helemaal in overeenstemming met de fundamenten van het vrije denken. Maar dat het leidt tot conflicten, met het doden van andersdenkenden als gevolg, waarbij bovendien het Westen wordt aangevallen in zijn fundamenten, eerst in 2011 de Twin Towers, een symbool van de VSA, en nu Charlie Hebdo in Frankrijk, de bakermat van de verlichting, is een brug te ver. Het getuigt wel van de kracht die uitgaat van overtuigingen en hoe fel die het gedrag van mensen kunnen sturen.

Gezien het conflict gegroeid is uit een verkeerd godsdienstig wereldbeeld, dus uit foutieve kennis, doen we er best aan de betrouwbare kennis als scheidsrechter te nemen. En dan zitten we bij de wetenschappelijke kennis en het wereldbeeld dat daaruit volgt. Wetenschappelijke kennis is de meest bekritiseerde en geobjectiveerde kennis. De kritiek erop is net de motor van de vooruitgang van de wetenschappen. Ze laat geen monopolies of dogma’s toe.

We moeten deze gelegenheid aangrijpen om de vrije meningsuiting een nieuw elan te geven. Hier ligt een taak weg voor de ‘Unie van de Vrijzinnigheid’. Elk van de aangesloten organisaties moet nu van zich laten horen. Dat kan door zich achter de slogan ‘Je suis Charlie’ te plaatsen. Die slogan is meer dan de herinnering aan het tragisch gebeuren van 7-01-2015, het is een kernachtige nieuwe uitdrukking van het belang van de vrije meningsuiting.

Wat moeten we nog meer krijgen om wakker te schieten en te beseffen dat onze vrije meningsuiting in de verdrukking staat?

Mathieu Snykers Dr.sc.

Auteur van o.m. ‘De verborgen mechanismen van ons bestaan’ en ‘De zoektocht naar onszelf’.

3 reacties

Opgeslagen onder Actueel, Cultuur, Lezersbrief, Religie, Vrijzinnigheid

November-activiteiten van afdeling Kortrijk! Bert Wevers, Bruno De Wever, Sarah D’hondt en het Pan Theater!

Klik op onderstaande foto’s voor alle info.

Vanavond en 7 november:

nieuwsbrief WOI_avk

Zaterdag 22/11:

nieuwsbrief WOI_vcm+

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Cultuur, Geschiedenis, Theater, Vermeylenfonds, Vrijzinnigheid

Geef Lichtpunt een toekomst! Lees de open brief aan Sven Gatz

lichtpunt

OPEN BRIEF AAN MINISTER VAN MEDIA SVEN GATZ

“Geef de levensbeschouwelijke omroepen een toekomst”

De levensbeschouwelijke radio en Tv-uitzendingen zijn altijd een taak geweest van de openbare omroep in Vlaanderen, zoals in vele landen in Europa.

Deze uitzendingen werden toevertrouwd aan representatieve verenigingen van de erkende levensbeschouwingen.

Dit stelsel laat toe aan elke levensbeschouwing om  eigen accenten te leggen binnen zelfgekozen formats.

Inhoudelijk gaan zij alle uit van de positieve waarden van godsdienst en levensbeschouwing, en doen dit op een genuanceerde en evenwichtige wijze.

Op eigentijdse wijze maken de levensbeschouwelijke Tv-omroepen zelf relevante en gewaardeerde producties.

Zij doen dat op Tv in de vorm van interviews met belangrijke intellectuelen uit binnen en buitenland   (Lichtpunt en Humanistisch-Vrijzinnige Radio) , door op zoek te gaan naar mensen voor wie hun christelijke geloofsovertuiging een dragende kracht is in hun leven (ERTS,PRO,Braambos ), of door hun traditie en aspecten van hun geschiedenis in beeld te brengen (MTRO,Orthodoxie, IGU, PRO ). Het zelfde geldt voor de radio uitzendingen. Echter, zonder een substantiële inbreng van eigen middelen ( van 2 tot 5 maal de subsidiëring) , is het niet mogelijk om boeiende interviews op locatie te maken.

Dit speelt in op de verwachting die de  burger heeft van een openbare omroep in een seculiere samenleving, namelijk dat hij degelijke informatie krijgt over wat reilt en zeilt op levensbeschouwelijk vlak zodat hij zelf keuzes kan maken.

Hierbij kan aangestipt worden dat er bij het publiek een grote belangstelling is voor zingeving en dat het belang van levensbeschouwingen en godsdiensten erkend wordt door de Vlaamse Overheid in haar Verklaring van 21 maart 2014.

Dit sluit trouwens ook aan bij de EBU-verklaring over de kernwaarden van publieke mediadiensten,

die door de meeste publieke omroepen, inclusief de VRT,  wordt onderschreven.

“We aim to reach and offer our content to all segments of society, with no-one excluded.

Everyone, everywhere.
We strongly underline the importance of sharing and expressing a plurality of views and ideas. We strive to create a public sphere, in which all citizens can form their own opinions and ideas.”

Uit de kijk- en luistercijfers en de vele reacties blijkt dat de gebruikers tevreden zijn over ons aanbod.

De uitzendingen worden echter op korte en lange termijn bedreigd.

In 2015 dreigt een opgelegde inlevering van 20%, nadat in 2010 reeds 6,5% werd ingeleverd en de werkingsmiddelen niet langer geïndexeerd werden, terwijl lonen en productiekosten zijn blijven stijgen.

Dit is een regelrechte vorm van contractbreuk en brengt volgend jaar  de uitzendingen en de kwaliteit ernstig  in gevaar.

De levensbeschouwelijke omroepen vinden het ook verontrustend dat de Minister geen enkele

waardering heeft voor de vele uitzendingen, die in de geschreven pers en bij het publiek

op veel aandacht konden rekenen.

Op langere termijn stellen zich nog meer problemen, indien de Minister de erkenning niet verlengt.

Zo werden contracten afgesloten met producenten die lopen over meerdere jaren.

Deze contracten bevatten bindende clausules en hebben uiteraard financiële implicaties.

Daarbij moet vermeld  dat  levensbeschouwelijke Tv-omroepen een kleine maar belangrijke speler voor de Vlaamse audiovisuele industrie zijn, wat het VAF en Vlaamse producenten kunnen getuigen.

De grote levensbeschouwelijke Tv-omroepen zijn trouwens ook een gerespecteerde partner in Europese coproducties , wat het European Documentary Network kan bevestigen.

En tot slot  is er nog  de  tewerkstelling, de 2 grote levensbeschouwelijke omroepen hebben namelijk

een tewerkstelling van elk 5  personeelsleden  via contracten van onbepaalde duur.

Het sociaal passief omvat bij beide meer dan 100 maand vooropzeg waarvoor geen reserves konden opgebouwd worden gezien de geldende regelgeving.

Hier dreigt een heuse sociale catastrofe, indien de Minister bij sluiting niet met middelen over de brug komt.

Vandaar dat de levensbeschouwelijke omroepen unaniem oproepen om het huidige systeem na 2015  voort te zetten.

Zij beseffen dat iedereen moet besparen maar vragen met aandrang dat  de onrechtvaardige inlevering van 20%  zou worden teruggebracht  tot een niveau dat geldt voor de meeste andere gesubsidieerde sectoren.

Namens,

vzw Katholieke Televisie- en Radio-omroep (Braambos) : Toon Osaer

vzw Het Vrije Woord (Lichtpunt) : Wim Van Rompaey

vzw Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (Het Vrije Woord-radio) : Mario Van Essche

vzw Moslim Televisie- en Radio omroep (MTRO) : Mohamed Achaibi

vzw Protestantse omroep (PRO) : Antoinette Panhuis

vzw Evangelische Radio & Televisie stichting (ERTS) : Koen Celis

vzw Israëlitisch Godsdienstige Uitzendingen (IGU) : Alexandre Wajnberg

Orthodoxe Kerk in België :  Metropoliet Athenagoras Peckstadt

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actueel, Cultuur, Literatuur, Vrijzinnigheid

LIJF-EIGEN, een drieluik over broosheid en verlokking van het menselijk lichaam

lijfeigen met logo's Beeld Bert Wevers

EEN BITTERE OOGST – BERT WEVERS

In het kader van 100 jaar Grote Oorlog heeft Bert Wevers een reeks aangrijpende schilderijen gemaakt. Het project zoekt geen verheerlijking van de gevallen slachtoffers of het patriottisme, maar een manier om het universele leed te verbeelden – leed dat ook vandaag nog door vele conflicten wordt veroorzaakt. In de schilderijen van Bert Wevers vormen eenzaamheid en leed een vast gegeven. Intiem en confronterend, maar op een meesterlijke manier.

Jeroen DuboisJeroen Dubois

VERLOOREN – SARAH D’HONDT

De muzikale omlijsting wordt gebracht door het project ‘Verlooren’

¬ Sarah D’hondt, zang & woord (winnares Liesbeth List-prijs 2013);

¬ Koen De Cauter, zang, gitaar, klarinet en sopraansaxofoon;

¬ Kris Auman, contrabas;

¬ Stijn Bettens, accordeon, bandoneon & accordina.

barbie 3 Foto Chantal De Cock

COLLECTIEF ROODE OOGJES

De fotografen van collectief Roode Oogjes tonen in hun werk het lichaam in al zijn facetten. Verwacht rake beelden rond schoonheid en verval van het menselijke lichaam. Regionale vrijzinnige kunstenaars presenteren hun artistieke benaderingen van zinnelijkheid & vrijzinnigheid.

DSC_8702 Johan Van Belle

STREEKEIGEN

Regionale vrijzinnige kunstenaars presenteren hun artistieke benaderingen van zinnelijkheid & vrijzinnigheid.

broken dreams jpg Luc Clottemans 

LEZING KUNST VRIJZINNIGHEID & EROTIEK – WILLEM ELIAS

Het historisch belang van de avant-gardekunst voor de aanvaarding van het eigen lichaam is binnen de vrijzinnigheid te lang onderbelicht gebleven. Ook voor de maatschappelijke aanvaarding van de vrijzinnige levensbeschouwing bleek deze onontbeerlijk. Avant-garde kunstenaars liepen steevast in de voorhoede. Ze hielpen de mensen zich te bevrijden van religieuze dwang en hun eigen lichamelijkheid te accepteren.

Mike van Mike Van der Stappen

 INFO

Het drieluik vindt plaats in CC Asse, Huinegem 4, 1730 Asse

LEZING

Zondag 2 november om 15u, bovenste zaal CC Asse

VERNISSAGE

zondag 19 oktober om 15u

FINISSAGE

zondag 2 november van 11u tot 18u

TENTOONSTELLING OPEN OP

zaterdag 26 & 27 oktober van 14u tot 18u

mjolnir Eli Steenput

ORGANISATIE

VERMEYLENFONDS TERNAT & WILLEMSFONDS ASSE
Met de steun van DEMENS.NU

VOOR DE FLYER, klik lijf-eigen

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Cultuur, Geschiedenis, Humanisme, Vrijzinnigheid

Recensie  Gooi God niet weg – Joël De Ceulaer

Gooi God niet weg

 Gooi God niet weg. Best een provocerende titel, komende van Knack-redacteur Joël De Ceulaer. Menig vrijzinnige zal alleszins de wenkbrauwen fronsen.  Hebben we die fase van valse metafysische zekerheid niet al lang achter de rug? Is Joël De Ceulaer het noorden bijster? Is plotsklaps het gedachtengoed  van de verlichtingsfilosofen uit zijn geheugen gewist? Wees gerustgesteld. Zo’n vaart loopt het niet. Joël De Ceulaer bestempelt zich nog steeds als atheïst. Markant trouwens, etymologisch gezien betekent Joël  Jahweh is God. Wie dus hoopt om in dit boek een eulogie op een opperste bouwmeester te vinden, komt er een beetje bekaaid van af. Wellicht is de titel hem ingefluisterd door de uitgever, die zo hoopt de verkoop wat aan te wakkeren. In ieder geval, het idee van een persoonlijke god verdwijnt al vanaf de eerste bladzijde in de prullenmand.

Wat je in dit boek wel vindt, is de zoektocht van de schrijver naar existentieel inzicht. ‘Niet hoe de wereld is, is het mystieke, maar dat zij is’, aldus Wittgenstein. Dat ons in de wereld staan existentiële vragen oproept, is onvermijdelijk. Hoe we deze vragen trachten op te lossen, hangt af van ieders persoonlijke context. In het geval van de katholiek opgevoede Joël De Ceulaer is dat niet door klakkeloos de hapklare religieuze dogma’s te accepteren, maar wel door zich een rationele kijk op wat bestaat aan te meten. ‘Weg met de hel.’

Wat volgt is een uiteenzetting van hoe zijn wereldbeeld is opgebouwd. In tegenstelling tot dat van de grote wereldgodsdiensten berust dat van Joël De Ceulaer op de fundamenten van het wetenschappelijk denken. Hierin is geen plaats voor een ontologische kloof tussen mens en dier. De darwinistische verklaring van evolutie behoeft  geen door God ingeblazen ziel. En passant behandelt hij de botsing tussen kunst en wetenschap, de gebreken van het postmodernisme en de bedenkelijke aantrekkingskracht van pseudowetenschappen.

Pas in het laatste deel komt God terug langs de achterdeur binnen. Terecht hekelt de auteur het atheïstisch radicalisme van de evolutiebioloog Richard Dawkins, die vreemd genoeg weigert religie een evolutionaire plaats te geven. In de epiloog trakteert De Ceulaer ons nog op een utopisch toetje. Zijn idee van een emergente God zou alvast niet misstaan in een sciencefictionverhaal en doet denken aan het toekomstbeeld dat Hugo Brandt Corstius in Mensenarm Dierenrijk schetst, te zeggen dat van een lichaamloze mens, die juist door het  achterlaten van zijn lijfelijkheid een god wordt.

Gooi God niet weg is een vernuftig opgebouwd boek geworden. Joël De Ceulaer is een schrijver die weet hoe hij spankracht in een verhaal moet brengen. Toch een aantal kanttekeningen. Bij wijlen is de auteur een beetje slordig in zijn argumentatie, bijvoorbeeld wat betreft zijn afwijzing van kritiek op geloof in de wetenschap of zijn standpunt  rond genetisch gemodificeerde organismen. In een column geraakt een schrijver daar gemakkelijker mee weg, hier verwacht de lezer evenwel  dat  de mogelijkheid tot nuancering wordt benut. Een gemiste kans, want het verhaal van de uitdagingen waar wetenschappers zich voor geplaatst zien – de strijd om onderzoeksmiddelen, de keuze voor fundamenteel dan wel toegepast onderzoek, de sturing van het bedrijfsleven, publicatiedruk, onderzoeksethiek en dergelijke meer – is ongemeen boeiend en had in dit boek zeker meer ruimte verdiend.

De meer ervaren  lezer zal waarschijnlijk op zijn honger blijven zitten. Wie recent De ongelovige Thomas heeft een punt – de filosofische bestseller van Johan Braeckman en Maarten Boudry – gelezen heeft, zal bij het lezen van verschillende hoofdstukken  een sterk gevoel van déjà vu ervaren. Het door C.P. Snow beschreven spanningsveld tussen alfa- en betawetenschappen werd door Jean Paul Van Bendegem meer uitgebreid behandeld in zijn voortreffelijke essay Hamlet en entropie. De potentiële evolutionaire voordelen van religie? Die kwamen eerder al aan bod in onder andere Het geloofsinstinct van Nicholas Wade en De bonobo en de tien geboden van Frans De Waal.

Ben je evenwel op zoek naar een vlot leesbaar boek over religie, wetenschap en zingeving, dan heeft Gooi God niet weg voldoende in huis om je eigen zoektocht te stimuleren. Dat op zich is al een lovenswaardige prestatie.

Tom Cools

Joël De Ceulaer
Gooi God niet weg. Over, geloof, ongeloof en bijgeloof
De Bezige Bij Antwerpen
Antwerpen
2014
ISBN 978 90 8542 551 9

1 reactie

Opgeslagen onder Ethiek, Humanisme, Literatuur, Religie, Vrijzinnigheid

Prof. Em. Johan Soenen, schrijver en ex-voorzitter Vermeylenfonds overleden

Soenen

Met spijt in het hart vernam het Vermeylenfonds het overlijden van haar ex-voorzitter Johan Soenen.

 

Johan Soenen (Oostakker, 1935) overleed op 25 juni ’14 in Portugal, hij werd 79. Als Doctor in de Vergelijkende Literatuurwetenschap was hij verbonden aan het Hoger Onderwijs voor vertalers en tolken in Brussel en Antwerpen (HIVT/RUCA), achtereenvolgens als docent, hoogleraar en directeur.
In de jaren 90 was hij lid van de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen.
In diezelfde periode richtte hij ook de opleiding van de gerechtstolken voor de zogenaamde “Waarheidscommissie” mee op (Universiteit Bloemfontein, Zuid-Afrika).
Johan Soenen was een graag geziene gast in het verenigingsleven. Hij hield tientallen voordrachten en publiceerde regelmatig in binnen- en buitenland. Hij specialiseerde zich in de Turkse literatuur en was tevens auteur van enkele dichtbundels, kortverhalen en een aantal romans, waaronder ‘Afrodite’ en ‘Neergang’.

Zijn laatste roman, ‘De Vierschaar, Liefde en Haat in de Groote Oorlog’ werd uitgegeven door het Vermeylenfonds en voorgesteld aan het publiek in april 2014.

Johan Soenen was Algemeen Voorzitter van het August Vermeylenfonds van 2001 tot 2006. Tevens zetelde hij in de Raad van Bestuur en in de redactieraad van de nieuwe gemeenschap, het driemaandelijkse tijdschrift van het fonds. Sinds 1989 was hij oprichter en sindsdien ook voorzitter van het  Vermeylenfonds Oudenaarde.

Zijn groot engagement voor de georganiseerde vrijzinnigheid typeerde zijn sociale en vrijzinnig humanistische levenshouding. Begin de jaren 2000 was hij actief bestuurslid bij deMens.nu en de Instelling voor Morele Dienstverlening Oost-Vlaanderen.

Dankbaar voor zijn jarenlange inzet, inhoudelijke bijdrage en immer vriendschappelijke aanwezigheid, nemen we bedroefd van hem afscheid. Wij wensen zijn vrouw Trudy Ernste, zijn zonen en kleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte.

 

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actueel, Humanisme, Literatuur, Vermeylenfonds, Vrijzinnigheid

Verhalen voor het Sterven Gaan

verhalen voor het sterven gaan

Verhalen voor het sterven gaan
Samenstelling Marc Cosyns

We zijn als de dood voor de dood. We kunnen ons moeilijk verzoenen met het onvermijdelijke. Zoals elk serieus onderwerp, heeft ook de dood veel aspecten. Het is een onuitputtelijk onderwerp.

Marc Cosyns, huisarts, docent, opiniemaker en bevoorrecht deskundige inzake stervensbegeleiding, nodigde 50 auteurs uit om een verhaal of een gedicht te schrijven over onze eindigheid, onze sterfelijkheid. Een paar van de in de bundel aanwezige auteurs: Nic Balthazar, Jean Paul Van Bendegem, Diane Broeckhoven, Herwig Deweerdt, Guido Lauwaert, Griet Op de Beeck, Manu Keirse, Ilah, Wim Opbrouck, Pascale Platel, Annelies Verbeke, Stijn Vrancken, Joke Van Leeuwen, Paul Verhaeghe …

De 50 nieuwe, nooit eerder gepubliceerde verhalen werden gebundeld en uitgegeven door Uitgeverij Vrijdag. Het verzamelboek kreeg de titel: Verhalen voor het sterven gaan.

De nieuwe uitgave wordt volgende week donderdag (6/2) voorgesteld in De Minard in Gent. De belangstelling voor die boekvoorstelling is enorm, zo overrompelend dat de voorstelling binnen de kortste tijd uitverkocht raakte. Er is geen hoekje waar geen extra stoel zal staan. Maar vol is vol. Er kunnen dus geen reservaties meer worden aangenomen. Alle medewerkers en organisatoren betreuren dat heel erg. Maar, wie weet, misschien kunnen we de ontgoocheling van al wie er niet bij kan zijn toch wat verlichten.

Na de presentatie (6/2) is er nog een tweede gelegenheid om de auteur te ontmoeten, een boek aan te schaffen en het te laten signeren.

Marc Cosyns signeert
Verhalen voor het sterven gaan
op zaterdag 8 februari van 15u tot 17u in
Boekhandel Walry

We hopen u te mogen verwelkomen op deze bijzondere signeersessie.

 

Zwijnaardsesteenweg 6, 9000 Gent
09 / 222 91 67

boekhandel@walry.be
www.walry.beBoekhandel Walry op Facebook

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Actueel, Ethiek, Humanisme, Literatuur, Vrijzinnigheid

INTERLITRATOUR – de maand februari kleurt literair in Brussel

Open hier de Flyer met alle informatie en 200 jaar Adolphe Sax: AVK-Goudblom-A.Sax-febr14

FEBRUARI 2014 – INTERLITRATOUR

Literair-artistieke manifestaties op diverse plaatsen in Brussel
Een kans op ontmoeting tussen literatuurliefhebbers uit diverse culturen.

Interlitratour is een brede samenwerking van Vlaamse cultuurfondsen, literaire organisaties, zelforganisaties en cultuurhuizen. Interlitratour gaat op zoek naar literaire pareltjes in de wereld, in Brussel, en in de  wereld zoals ze vertegenwoordigd is in Brussel. De vele literaturen in deze wereld zijn op zich al een culturele schatkist van onschatbare waarde. De literaire kruisbestuiving in smeltkroes Brussel verrijkt deze schatkist met schitterende edelsteentjes. Gespreid over de maand februari 2014 biedt Interlitratour u de kans tot literaire ontdekking en muzikaal genot.

Meer informatie is altijd te vinden op www.interlitratour.be <http://www.interlitratour.be>  of via  Internationaal Comité.
Hieronder vindt u een overzicht van het moois wat Interlitratour te bieden heeft.

foto
Zaterdag 1 FEBRUARI, vanaf 14u
Iedereen Migrant – Film en debat/ film et débat
De Rinck, Dapperheidsplein 7, 1070 Anderlecht

Donderdag 6 FEBRUARI, vanaf 20u
Ontdek de avant-garde
Met Rudi Meulemans, Myra Iosif, Fouad Sounni, Pol Arias, Christian Léonard
Arthis, Vlaamsesteenweg 33, 1000 Brussel

Zaterdag 8 FEBRUARI, vanaf 15u
Woord op het podium
Met Scripta Linea, Collectifs d’écrits, Entre Linhas en Schrijversgroep De Markten
Muntpunt, Muntplein 6, 1000 Brussel

Zaterdag 15 FEBRUARI
Vrijwilligers in de kijker
Poëzie van en door vrijwilligers gebracht
Ruimte Vogler , Vlogerstraat 38 – Schaarbeek

Woensdag 19 FEBRUARI, 20u
Meet Miha Mazzini, Sloveens schrijver en cinéast.
Passa Porta, A. Dansaertstraat 46, 1000 Brussel

Donderdag 20 FEBRUARI, 19u30
Rode Sneeuwvlokjes
boekvoorstelling met en door  Albaans-Belgisch auteur Shqiponja Duro
Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, Oudergemselaan 191, 1040 Etterbeek

Zaterdag 22 FEBRUARI, vanaf 14u
Waar culturen samenleven
Gevarieerd programma met o.m. Hans Vandecandelaere
Openbare Bibliotheek, Sint Guidostraat 97, 1070 Anderlecht

Zondag 23 FEBRUARI, vanaf 14u
De vrouw als vrijheidsstrijder
Poëtisch-muzikaal programma met Medeni Ferho, Azer Şiwêş, Rukiye Ozmen, Hekimo, Kaat Bauters, Shilemeza Prins.
Ten Noey, Gemeentestraat 25, 1210 Sint Joost Ten Node/ Rue de la Commune 25, 1210 Saint-Josse-ten-Noode


INTERLITRATOUR is een initiatief van
Arthis, Davidsfonds, FAAB, FZO-Vlaanderen, Internationaal Comité, Koerdisch Instituut, Masereelfonds, Vermeylenkring, VOEM, Willemsfonds

Interlitratour editie 2014 wordt mee georganiseerd door:
Ambassade van de Republiek van Slovenië , Arte Nativa, Bright Art, Casa Cuba, Center za Slovenščino kot drugi/tuji jezik, Collectifs d’écrits, Dienst Nederlandse Cultuur Etterbeek, Filozofska Fakulteta Univerza v Ljubljani , Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Anderlecht, Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Etterbeek, JAK, Mangoboom in Bloei, Muntpunt, Republic of Slovenia, Ministry of Culture, Ministry of Foreign Affairs , Schrijversgroep De Markten, Scripta Linea,  Študentska Založba , Sur Radio, Ten Noey, Arte N’Ativa, Université Libre de Bruxelles—Université d’Europe , Universiteit Gent , Vereniging van Albanese Schrijvers in België, Voem-kern literair salon, Voem-kern muzische Vorming

www.interlitratour.be

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Activiteit, Cultuur, Debat, Humanisme, Interculturalisme, Literatuur, Vrijzinnigheid

Iedereen welkom op de 3de editie van LUPERCALIA !

AfficheDigitaleVersie

Een reactie plaatsen

januari 21, 2014 · 2:46 pm